Tuyên truyền
23/03/2024
Một số hình ảnh tuyên truyền
14/03/2024
Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Nghị quyết số 35/2023-UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp Huyện, cấp Xã giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch số 176/KH-UBND, ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Thái Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Tỉnh; Thực hiện kế hoạch số 126b-KH/HU, ngày 20/12/2023 của Huyện ủy Quỳnh Phụ, Kế hoạch số 190/KH-UBND, ngày 30/12/2023 của UBND huyện Quỳnh Phụ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2023-2025.
06/03/2024
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy – UBND huyện Quỳnh Phụ. Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy – kế hoạch của UBND xã Công văn số 43 của Hội CCB huyện Quỳnh Phụ về việc sát nhập đơn vị hành chính.
05/03/2024
Ban văn hóa thông tin - đài truyền thanh xã Quỳnh Xá tiếp nhận nội dung bản mềm từ tiểu ban truyên truyền - ban chỉ đạo Huyện Quỳnh Phụ,, Chủ động đưa thông tin đến các bậc cử tri.
05/03/2024
Ngày 02 tháng 3 năm 2024 UBND xã đồng loạt tổ chức hội nghị tại nhà văn hóa 6 thôn với nội dung: triển khai các văn bản thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
29/02/2024
Thực hiện Kết luận số 48 ngày 30/01/2023 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các Nghị quyết, Phương án, Kế hoạch ... của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025.
24/02/2024
Ban văn hóa thông tin - Đài truyền thanh xã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền hỏi đáp sáp nhập đơn vị hành chính xã trên các kênh thông tin.
22/02/2024
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.
30/11/2023
Quỳnh xá tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện, cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch khu công nghiệp dược sinh học tại xã Quỳnh Xá
30/11/2023
Quỳnh Xá tổ chức hội nghị chuyển đổi số