TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Ngày 29/02/2024

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 Đảng ủy xã Quỳnh Xá - Tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch số 01 về việc tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

ĐẢNG ỦY XÃ QUỲNH XÁ

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

*

Số  01 -KH/TBTT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

Quỳnh Xá, ngày  31 tháng 01 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Xã Quỳnh Xá

------

Thực hiện Kế hoạch số 126b-KH/HU ngày 20/12/2023 của Huyện ủy Quỳnh Phụ, Kế hoạch số 190/KH-UBND, ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 31/01/2024 của Ban chỉ đạo xã Quỳnh Xá về thành lập các tiểu ban triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã Quỳnh Xá. Tiểu Ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau:

          I.  Mục đích, yêu cầu:

          Làm cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đảng bộ nắm vững, hiểu rõ các văn bản của Trung ương, của tỉnh, các cơ quan, đơn vị về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, nhất là sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tác động tích cực, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bị tác động, trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. 

Thông qua công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương, chia sẻ, lan tỏa những cách làm hay, hiệu quả; phát hiện, phản ánh những bất cập, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các biện pháp giải quyết trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các chủ thể có liên quan, bị tác động và ảnh hưởng khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính. 

          Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

          II. Nội dung: 

1.1. Tập trung quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã như: Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; các nghị quyết, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn như: Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Thái Bình về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 126b-KH/HU ngày 20/12/2023 của Huyện ủy Quỳnh phụ và Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2023 của UBND huyện Quỳnh Phụ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025;... 

Tuyên truyền toàn diện, sâu sắc về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tác động tích cực, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bị tác động,... trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Tuyên truyền khẳng định sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, được cụ thể hóa từ các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng; bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

1.2. Tuyên truyền nhấn mạnh kết quả tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, sự thay đổi tích cực trong tư tưởng, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên ở các địa phương sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021,... Qua đó, góp phần tiếp tục nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính khả thi, hiệu quả trước mắt và lâu dài của việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023-2025. 

1.3. Tuyên truyền sâu sắc, thuyết phục, có căn cứ, cơ sở khoa học, lý luận và thực tiễn vững chắc về sự cần thiết và tác động tích cực của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: khắc phục bất cập, hạn chế của các đơn vị cấp xã hiện nay (nhiều đơn vị hành chính quy mô nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng;... 

Tuyên truyền đậm nét các chế độ chính sách đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trực tiếp tại các đơn vị có thay đổi, tạo sự đồng thuận và yên tâm trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

1.4. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền sâu sắc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, biểu dương, nhân rộng kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong việc tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

1.5. Tuyên truyền công tác xây dựng và nội dung Phương án tổng thể, Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn. 

Tuyên truyền về tiêu chí, tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã, làm nổi bật các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội của các địa phương; ý kiến góp ý của nhân dân góp phần xây dựng Phương án tổng thể và Đề án chi tiết phù hợp với quy hoạch nông thôn và các quy hoạch có liên quan, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, bài bản, khoa học, phù hợp với đặc điểm của từng khu dân cư. 

Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về các nội dung cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm và còn nhiều ý kiến khác nhau. Lưu ý các nội dung về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở các đơn vị hành chính sau khi được sắp xếp; việc sắp xếp (hoặc chưa sắp xếp) các thiết chế giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao,...

Tuyên truyền về nội dung và công tác tổ chức thông qua các Phương án tổng thể, Đề án chi tiết của các cấp có thẩm quyền. 

1.6. Tuyên truyền công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Tuyên truyền việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại Nghị định số 54/2018-NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Tuyên truyền, phản ánh kịp thời không khí dân chủ, tích cực, nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, đảng viên người lao động trong tổ chức lấy ý kiến cử tri. 

1.7. Tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. 

  Tuyên truyền nghi lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tư tưởng, tình cảm phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân ở đơn vị hành chính mới. 

Tiếp tục tuyên truyền các quy định, hướng dẫn, chế độ, chính sách, kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, việc xử lý trụ sở, tài sản công,... Chú ý tuyên truyền nhằm đảm bảo khách quan, công bằng trong công tác cán bộ; biểu dương những cá nhân chủ động, tự nguyện, đi đầu trong đặt lợi ích của tập thể, của Nhân dân, của quê hương, đất nước lên trên lợi ích cá nhân. 

Nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhất là việc bố trí vị trí việc làm, tinh giản biên chế và việc giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính. 

1.8. Tuyên truyền công tác sơ kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Huyện, giai đoạn 2023-2025.

          III. Hình thức tuyên truyền :

 Tổ chức các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội;

Tuyên truyền rộng rãi trên cổng/trang thông tin điện tử của xã Quỳnh Xá, mạng xã hội,... 

 Tuyên truyền thông qua biên tập tài liệu, viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan;... 

Tiểu ban tuyên truyền phân công các đồng chí phụ trách các thôn như sau:

- Đồng chí Trương Đăng Long - Phó bí thư Đảng ủy - Trưởng tiểu Ban phụ trách chung

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thôn phụ trách

01

Đồng chí: Nguyễn Văn Hiệu

Đồng chí: Trần Viết Thường

ĐUV- Chủ tịch Hội CCB xã

Bí thư chi bộ -TB CTMT thôn

thôn Bình Minh

02

Đồng chí: Bùi Đình Khoa

Đồng chí: Đoàn Thị Xiêm

ĐUV- Chủ tịch Hội ND xã

Bí thư chi bộ -TB CTMT thôn

thôn Đông Hồng

03

Đồng chí: Phạm Đình Thuy

Đồng chí: Phạm Thị Tám

ĐUV- Công chức VHTT xã

Bí thư chi bộ -TB CTMT thôn

thôn Xuân La

04

Đồng chí: Phạm Đình Tuyền

Đồng chí: Phạm Công Bính

UVBTV- Chủ tịch MTTQ xã

Bí thư chi bộ -TB CTMT thôn

thôn Ô Cách

05

Đồng chí: Mai Thị Hiên

Đồng chí: Nguyễn Thị Sao

ĐUV- Chủ tịch Hội LHPN xã

Bí thư chi bộ -TB CTMT thôn

thôn Xuân La Đông

06

Đồng chí: Lưu Thị Tâm

Đồng chí: Đào Đức Lợi

ĐUV- Bí thư ĐTN xã

Bí thư chi bộ

thôn Dũng Tiến

- Đồng chí Đoàn Văn Huy - Trưởng đài truyền thanh xã biên tập tài liệu phát trên đài truyền thanh của xã. Sau ngày 02/3/2024 tăng cường thời lượng phát tin, bài tuyên truyền, ba buổi/ngày. Từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2024 giao cho cán bộ Văn hóa thônh tin xã tuyên truyền lưu động đến từng khu vực dân cư trên địa bàn xã.

Các thành viên ban tuyên truyền chủ động xuống địa bàn dân cư nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, Đảng viên và nhân dân để viết bài tuyên truyền. Tiểu ban tuyên truyền giao cho mỗi thành viên viết ít nhất  một bài tuyên truyền về ngành, lĩnh vực mình phụ trách về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã.

Trên đây là kế hoạch của tiểu ban tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tiểu ban tuyên truyền các ngành liên quan, cán bộ các thôn và thành viên tiểu ban tuyên truyền thực hiện nghiêm túc; trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc báo cáo về Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo xã (Để báo cáo)

- Thành viên tiểu ban tuyên truyền (Để thực hiện)

- Lưu: VT,NV

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Kiêm

TRƯỞNG TIỂU BAN

 

Trương Đăng Long


Tổng lượt xem bài viết là: 215
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác