Đảng bộ Quỳnh Xá tổ chức hội nghị, quán triệt, triển khai thực hiện sát nhập đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025
Ngày 29/02/2024

Thực hiện Kết luận số 48 ngày 30/01/2023 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các Nghị quyết, Phương án, Kế hoạch ... của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025.

Ngày 29 tháng 2 năm 2024 Đảng ủy xã Quỳnh Xá long trọng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện sát nhập đơn vị hành chính xã.

          Về dự hội nghị ở huyện có: Đ/c: Nguyễn Văn Nhiễm - Phó bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c: Nguyễn Tiến Quyền – phó bí thư – chủ tịch UBND huyện

Các đ/c UV BTV huyện ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Lãnh đạo các Phòng, Ban, tổ công tác của Huyện, đài truyền thanh truyền hình huyện. Ở xã có Đ/c Bùi Đình Mậu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các Đ/c trong BTV Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ cùng các Đ/c Đảng viên trong Đảng bộ đã về dự hội nghị đông đủ. Tại hội nghị: Đồng chí Bí thư Đảng ủy triển khai Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, Đồng chí Chủ tịch UBND xã lên báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai, thực hiện sát nhập hành chính xã, Tham gia phát biểu của Đảng viên trong đảng bộ, Lãnh đạo huyện phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ.

ĐẢNG BỘ HUYỆN QUỲNH PHỤ

ĐẢNG ỦY XÃ QUỲNH XÁ

*

Số: 80-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

      

Quỳnh Xá, ngày 01 tháng 02 năm 2024

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

Về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

-----

   Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 và Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 126b-KH/HU ngày 20/12/2023 của Huyện ủy Quỳnh Phụ thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2023 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2023-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính ở xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Sắp xếp đơn vị hành chính xã nhằm phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội, khả năng quản lý của chính quyền. Sắp xếp đơn vị hành chính xã gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

2. Yêu cầu

- Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã phải được xác định là một chủ trương lớn của Đảng, là nhiệm vụ chính trị trong tâm của địa phương bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong cấp ủy Đảng.

- Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết thống nhất trong tổ chức triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Phải coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục,  trong cán bộ đảng viên tạo sự thống nhất cao và sự đồng thuận của nhân dân.

 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quan điểm:

Thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của xã trong năm 2024. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể các tổ chức cơ sở đảng, nhất là người đứng đầu phải quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Phải coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền; kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân.

2. Mục tiêu:

Quỳnh Xá là một xã nhỏ, diện tích tự nhiên 3,66km đạt tỉ lệ 17,43% so với tiêu chuẩn; quy mô dân sô 5.080 người đạt tỷ lệ 63,50% so với tiêu chuẩn. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã là phù hợp với xu thế phát triển của huyện, của tỉnh và của đất nước, nhằm tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Vì vậy cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo Tổ chức hiện thành công nhiện vụ sắp sếp đơn vị hành chính xã với tỷ lệ cử tri được lấy phiếu phấn đấu đạt 100%.

3. Nhiệm vụ, giải pháp

- Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể phải xác định rõ đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Phải quyết tâm cao, quyết liệt, kiên trì. Tổ chức quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, UBTVQH, Chính phủ và các đề án, kế hoạch của Tỉnh, Huyện và xã về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hôị viên và nhân dân để thực hiện tốt.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo kết quả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- UBND xã trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng các văn bản quy định, hướng dẫn. Bảo đảm tốt công tác ANTT- TTATXH, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực và các tệ nạn xã hội diễn biến trên địa bàn.

Lập, niêm yết và công khai danh sách cử tri, thông tin, thông báo rộng rãi cho cử tri đến ngày phát phiếu lấy ý kiến có mặt ở địa phương để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

Thành lập các tổ phát phiếu, hướng dẫn cử tri cho ý kiến, thu phiếu và tổng hợp kết quả, phản ánh, báo cáo cấp ủy, chính quyền, BCĐ của xã và của huyện.

- MTTQVN, các ban ngành đoàn thể chính trị-xã hội của xã phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường xuống cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện. Đài truyền thanh xã tăng thời lượng phát sóng, làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, tuyên truyền lưu động đến tận các ngõ xóm trên địa bàn các thôn.

- Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phải nắm rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, kế hoạch của các cấp về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính sát với tình hình thực tế của địa phương.

2. Các Chi bộ căn cứ nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoach của UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Khối Dân vận Đảng ủy, UBKT Đảng ủy căn cứ nghị quyết xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể trong tổ chức tuyên truyền tuyên truyền cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng phản ánh kịp thời; làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, các đề án kế hoạch của các cấp về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; tổ chức kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai và thực hiện các ngành, đơn vị, tổ chức đảng, và đảng viên.

4. MTTQ, các ban ngành, đoàn thể căn cứ nghị quyết xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành, tổ chức, đơn vị mình, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ  thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất.

5. Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy, Đảng ủy viên phụ trách các thôn, các đoàn thể tăng cường xuống đơn vị mình phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kịp thời phản ánh kết quả về Ban Chỉ đạo, tổ công tác của huyện và Đảng ủy xã.

6. Đảng ủy xã yêu cầu các đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Chủ trương, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các đề an, kế hoạch hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã.

Nghị quyết này được quán triệt, triển khai đến HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã; đến Chi bộ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự thống nhất và tổ chức thực hiện đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu của nghị quyết và kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;  (để báo cáo)

- HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã;

- Đảng ủy viên, Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy;

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Bùi Đình Mậu

Media/98_QuynhXa/FolderFunc/202402/Images/dong-chi-bui-dinh-mau-bi-thu-dang-uy-trien-khai-nghi-quyet-quyet-dinh-cua-dang-uy-ve-thuc-hien-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-xa-20240229111619-e.jpg

Đ/c Bí thư Đảng ủy quán triệt và triển khai nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện và các văn bản của Đảng ủy, UBND xã, mà đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Đảng bộ tại hội nghị hôm nay. Để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu:

1. Các chi bộ tổ chức họp chi bộ để tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước, các đề án kế hoạch của các cấp về sắp xếp đơn vị hành chính xã cho đảng viên của chi bộ và tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trong thôn. Tổ chức giao nhiệm vụ cho đảng viên có trách nhiệm vận động các hộ gia đình phụ trách đồng thuận chủ trương sáp nhập xã và tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Chỉ đạo cùng Ban CTMT thôn tổ chức tốt hội nghị họp thôn vào chiều ngày 02/3/2024 đạt kết quả cao. Để hội nghị họp thôn thành công Đảng ủy yêu cầu 100% cán bộ, công chức, Đảng viên về tham gia họp thôn vào chiểu thứ bảy ngày 02/3/2024 (trừ các đồng chí Đảng viên đi làm ăn xa và đảng viên miễn hoãn yếu không thể đi được); 100% các thành viên tổ công tác của Ban chỉ đạo về dự họp tai các thôn được phân công theo Quyết định của BCĐ xã. Việc Cán bộ, công chức, đảng viên tham gia họp thôn lấy làm cơ sở đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ cán bộ công chức và xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2024.

          Yêu cầu các chi bộ cán cứ vào tình hình tổ chức họp chi bộ vào ngày 01/3/2024 để tiếp tục quán triệt tinh thần trong chi bộ và cho cán bộ đảng viên của chi bộ trước khi ra họp thôn để thống nhất quan điểm chỉ đạo và định hướng tuyên truyền cho nhân dân.

2. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, Tăng cường thời lượng tuyên truyền, tổ chức các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền trên đài truyền thanh, tại các hội nghị Đảng, đoàn thể và tổ chức tuyên truyền lưu động xuống các thôn, các khu dân cư để mọi người dân nắm rõ được chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước, các đề án, kế hoạch của tỉnh, huyện và xã về sắp xếp đơn vị hành chính xã để có sự đồng thuận cao.

Yêu cầu MTTQ và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm và đồng thuận cao với chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Các đoàn thể chỉ đạo cho các chi hội tổ chức họp hội viên để quán triệt, triển khai, tuyên truyền, đặc biệt phải tổ chức vận động hội viên và cử tri tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến đạt 100%.

3. Làm tốt công tác giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, nắm bắt các đối tượng có biểu hiện tuyên truyền chống đối chủ trương về thực hiện sắp nhập xã trên địa bàn trong thời gian tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến cử tri. Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã. Bố trí lực lượng chông coi bảo vệ cơ sở vật chất, giữ gìn ANTT khu vực bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính xã, phấn đấu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu cần phải

- Các tổ giúp việc Ban chỉ đạo xã thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo và cùng tổ lấy ý kiến cử tri của thôn vận động, đôn đốc cử tri đi bỏ phiếu.

- UBND xã tiếp chỉ đạo tổ lập danh sách cử tri phối hợp với cán bộ các thôn rà soát kỹ danh sách cử tri ở các thôn để thống nhất danh sách cử tri được lấy ý kiến.

 - Đảng ủy giao cho mối đồng chí UVBTVĐU phụ trách 150 cử tri; Mỗi đồng chí Đảng ủy viên phụ trách 100-120 cử tri; mỗi cán bộ, công chức không phải ĐUV phụ trách 100 cử tri; Bí thư chi bộ phụ trách 80 cử tri; Cán bộ không chuyên trách phụ trách 50 cử tri; Đảng viên phụ trách từ 10-20 cử trị hộ gia đình phụ trách. Kết quả cư tri được phụ trách lấy để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và Đảng viên.


Tổng lượt xem bài viết là: 238
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác